SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: spkamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

Cyfrowa szkoła


 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

 Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

na rok szkolny 2018/2019Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez Nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393)

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

 • Statut Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej .

 • Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kamienicy KrólewskiejPlan opracowany został w oparciu o:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

(informacja szczegółowa w załączeniu) 1. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej.

 2. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.Cele do zrealizowania i główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2018/2019: 1. stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i do dalszego etapu edukacji

 2. Skuteczne wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznych.

 3. Wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym.

 4. Powszechne i systematyczne wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej oraz nauka programowania.

 5. Wzmocnienie zaangażowania rodziców w organizację procesu wychowawczego i dydaktycznego.

 6. Poprawa komunikacji między szkołą a rodzicami.

 7. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

 8. Zapewnienie warunków do nauki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 9. Atrakcyjność zajęć świetlicowych.

Dalszego doskonalenia wymaga:

 1. indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod pracy przez nauczycieli,

 2. dokonywanie ewaluacji zajęć przez wszystkich nauczycieli,

 3. systematyczność oceniania, szczególnie na początku roku szkolnego.

 4. Stosowanie oceniania kształtującego rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i zaangażowania.

 5. Szczegółowe zaplanowanie i dostosowanie do wieku uczniów zajęć świetlicowych.

Zalecenia w zakresie zajęć wspierających dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce:

1. Wypracować sposoby zachęcania rodziców uczniów do angażowania się

w życie szkoły i własnych uczniów oraz polepszenie frekwencji na zebraniach

z rodzicami oraz konsultacjach z nauczycielami.

 1. Wzmocnić współpracę pomiędzy nauczycielami realizującymi zajęcia z tym samym dzieckiem, w celu uzyskania jak najlepszych efektów.


Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Spis treści zawartych w planie 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

 2. Kalendarium szkolne.

 3. Harmonogram imprez szkolnych.

 4. Harmonogram wycieczek.

 5. Harmonogram konkursów.

 6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 7. Harmonogram spotkań z rodzicami

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY


Zarządzanie i organizacja


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

dyrektor, rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrekcja szkoły

Do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku

wszyscy nauczyciele

cały rok


Nauczanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrekcja, zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrektor, przewodniczący zespołów

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor, szkoły

według harmonogramu

Kontynuacja działań w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” - programowanie

Koordynator, nauczyciele, dyrektor

Cały rok szkolny

Przestrzeganie przepisów dotyczących nauki języka kaszubskiego

Zespół zadaniowy, dyrektor, nauczyciele wychowawcy

Cały rok szkolny

Kontynuacja projektu OTWARTA SZKOŁA

Wszyscy nauczyciel, zespół

Cały rok szkolnyWychowanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Kształcenie tożsamości regionalnej związanej z historią Kaszub i językiem kaszubskim

Nauczyciele języka kaszubskiego, regionaliści, wychowawcy

Cały rok

Edukacja czytelnicza i medialna

Nauczyciel bibliotekarz i animator centrum multimedialnego

cały rok

Przedsiębiorczość i finanse

nauczyciele

Cały rok


Zadania opiekuńcze


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny, psycholog szkolny, zespoły zadaniowe

cały rok

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym adaptacji w środowisku szkolnym i oddziale klasowym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas, pedagog, dyrektor

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Dyrektor, wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów

Dyrektor, nauczyciele, psycholog, pedagog, obsługa

Cały rok 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Termin

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

S. Wiśniewska, A.Naczk

12 września 2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

14 września 2018 r. godz. 17.00

Zebranie z rodzicami

Wybory do samorządu uczniowskiego

Dyrektor, Wychowawcy klas

Małgorzata Studzińska

18 - 22 września 2018 r.

Akcja sprzątania świata

Natalia Formela, wychowawcy

17 września 2018 r.

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Nauczyciel historii

21 września 2018 r. (piątek)

Święto pieczonego ziemniaka

Dzień Języka Kaszubskiego

Tydzień żeglarski

Sołtys wsi Kamienica Królewska oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Królewskiej i nauczyciele: Sabina Wiśniewska, Grażyna Dawidowska, Alina Treder, Dorota Miotk, Bartek Leszk, Wioletta Winczewska, wszyscy pozostali nauczyciele

25 – 28 września 2018 r.

Tydzień matematyki

Nauczyciele matematyki

30 września 2018 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

Wychowawcy, samorząd

14 października


Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

nauczyciele

16 października

Obchody Dnia Papieskiego

Ks. Andrzej Piernikarczyk, Grażyna Dawidowska

24 października 2018

Ślubowanie klas pierwszych

Iwona Furman

1 listopada

Wszystkich Świętych


11 listopada

Akademia 9-11-2018

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wychowawcy kl IV-VII


14,15,15.11 i 19,20,21.11 listopada

Próbne egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty

n-le przedmiotów, wychowawca

30 listopada

Andrzejki szkolne - dyskoteka

Wychowawcy klas

6 grudnia 2018 r. (czwartek)

Mikołajki szkolne

Kiermasz świąteczny

Wychowawcy klas 0- III sp


16 grudnia 2018 r.13.00

Wigilia dla starszych

Koło Gospodyń, szkoła

21 grudnia 2018 r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe

Wychowawcy klas

21 grudnia 2018 r.

Jasełka

Nauczyciele klas 0-III

23 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna


16 styczeń 2019 godz.10.00

Choinka szkolna/Bal karnawałowy

Bal: wychowawcy klas

,, 0” - III

7 stycznia 2019 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych proponowanych

Nauczyciele

9 stycznia 2019 r. (środa godz. 17.00)

Zebranie z rodzicami

Dyrektor, Wychowawcy klas

30 styczeń 2019 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

26 stycznia 2019 r. sobota godz. 15.00

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

Nauczyciele klas 0-III; IV-VI sp i I-III GIM, wszyscy chętni nauczyciele, Sołectwo

11 luty-24 luty 2019 r.

Ferie zimowe


Luty

Wolontariat

Bartłomiej Leszk, Renata Gojtowska


8 marca

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Samorząd szkolny

8-9 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje szkolne

Ks. Andrzej Piernikarczyk; p. Grażyna Dawidowska, wychowawcy, nauczyciele

21 marca

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Ziemi

Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Natalia Formela

Samorząd uczniowski

10,11,12 (środa-piątek)kwiecień 2019 r.

15,16,17 (pon.-śr) kwiecień 2019r.


Egzaminy gimnazjalne


Egzaminy ósmoklasisty

Wychowawcy, dyrektor

18-23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna Przerwa świąteczna


15 maja 2019 r.

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

Dyrektor, nauczyciele

15 maja 2019 r. godz. 17.00

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

31 Maj 2019 r.

Dni języków obcych i języka kaszubskiego

Sabina Wiśniewska

Małgorzata Domaros

Anna Figura

Wioleta Winczewska

Grażyna Dawidowska

6 czerwca 2019 r. godz. 10.00

Szkolne uroczystości związane z Dniem Rodzica

Wychowawcy klas ,, 0’’ - III

Maj – Czerwiec 2019 r.

Przystań Żeglarska ,,Wiking’’

„Tydzień Żeglarski”

Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Wychowawcy klas IV-VI i I-III Gim oraz wszyscy nauczyciele

26 maja 2019 r. ???

Uroczystości związane z Dniem Dziecka – Festyn rodzinny

Anna Naczk, Sabina Wiśniewska Koło Gospodyń wiejskich, nauczyciele

3,4,5 czerwiec 2019.r.

Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty

dyrektor

12 czerwca 2019 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

21.czerwca 2019 r. godz. 9.00-12.00


12.00


Pożegnanie gimnazjum i kl. 8 sp


Zakończenie roku szkolnego SP i przedszkole

Dyrektor, Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Czerwiec 2019 r.

Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianie

dyrektor

czerwiec 2019r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

dyrektor

Czerwiec/lipiec 2019 r.

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

dyrektor

Lipiec 2019r.

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor, opiekun stażu

Sierpień 2019 r.

Egzaminy poprawkowe

Dyrektor nauczyciele 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych.

GIMNAZJUM

Lp.

Nazwa  konkursu

Termin eliminacji

szkolnych

rejonowych

wojewódzkich

1.

Język polski

23.11.2018

godz.14:00

11.01.2019

godz.14:00

01.03.2019

godz.12:00

2.

Język angielski

16.11.2018

godz.14:00

16.01.2019

godz.14:00

05.03.2019

godz.12:00

3.

Język niemiecki

21.11.2019

godz.14:00

24.01.2019

godz.14:00

08.03.2019

godz.12:00

4.

Historia

22.10.2018

godz.14:00

07.12.2018

godz.14:00

18.01.2019

godz.12:00

5.

Biologia

07.11.2018

godz.14:00

10.01.2019

godz.14:00

07.03.2019

godz.12:00

6.

Geografia

19.10.2018

godz.14:00

14.12.2018

godz.14:00

04.03.2019

godz.12:00

7.

Matematyka

14.11.2018

godz.14:00

25.01.2019

godz.14:00

15.03.2019

godz.12:00

8.

Fizyka

08.11.2018

godz.14:00

09.01.2019

godz.14:00

12.03.2019

godz.12:00

9.

Chemia

15.11.2018

godz.14:00

17.01.2019

godz.14:00

14.03.2019

godz.12:00

10.

Informatyka

19.11.2018

godz.14:00

21.01.2019

godz.14:00

11.03.2019

godz.12:00

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV w roku szkolnym 2018/2019

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nazwa przedmiotu

Terminy eliminacji

I stopień
(szkolny)

II stopień
(rejonowy)

III stopień
(wojewódzki)

1.

Język polski

26.10.2018 r.

godz. 14:00

07.12.2018 r.

godz.14:00

08.02.2019 r.

godz. 12:00

2.

Język angielski

16.11.2018 r.

godz. 14:00

16.01.2019 r.

godz. 14:00

05.03.2019 r.

godz. 12:00

3.

Język niemiecki

21.11.2018 r.

godz. 14:00

24.01.2019 r.

godz. 14:00

08.03.2019 r.

godz. 12:00

4.

Historia

22.10.2018 r.

godz. 14:00

11.01.2019 r.

godz. 14:00

01.03.2019 r.

godz. 12:00

5.

Biologia

09.11.2018 r.

godz. 14:00

18.01.2019 r.

godz. 14:00

27.02.2019 r.

godz. 12:00

6.

Geografia

19.10.2018 r.

godz. 14:00

14.12.2018 r.

godz. 14:00

04.03.2019 r.

godz. 12:00

7.

Matematyka

 

14.11.2018 r.

godz. 14:00

14.01.2019 r.

godz. 14:00

15.03.2019 r.

godz.12:00

8.

Fizyka

08.11.2018 r.

godz. 14:00

09.01.2019 r.

godz. 14:00

12.03.2019 r.

godz. 12:00

9.

Chemia

15.11.2018 r.

godz. 14:00

17.01.2019 r.

godz. 14:00

14.03.2019 r.

godz. 12:00

10.

Informatyka

22.11.2018 r.

godz. 14:00

25.01.2019 r.

godz. 14:00

07.03.2019 r.

godz. 12:00W roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa pomorskiego przeprowadzone zostaną konkursy:

 1. przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:

  1. języka polskiego,

  2. języka angielskiego,

  3. języka niemieckiego,

  4. historii,

  5. biologii,

  6. geografii,

  7. matematyki,

  8. fizyki,

  9. chemii,

  10. informatyki.

 2. przedmiotowe dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z:

  1. języka polskiego,

  2. języka angielskiego,

  3. języka niemieckiego,

  4. historii,

  5. biologii,

  6. geografii,

  7. matematyki,

  8. fizyki,

  9. chemii,

  10. informatyki.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI


LP

Terminy spotkania z rodzicami

tematyka

1

14.09.2018 r. godz. 17:00

Organizacyjne, wybory do Rady Rodziców

2

14.11.2018 r. godz. 17:00

Informacyjne+ procedury egzaminów

3

09.01.2019 r. godz. 17:00

Informacja o proponowanych ocenach

4

06.03.2019 r. godz. 17:00

Informacyjne kiermasz świąteczny +przypomnienie procedur egzaminu

5

56.05.2019 r. godz. 17:00

Informacja o proponowanych ocenach
Dni ustawowo wolne od pracy:


 • Wszystkich Świętych – 1 listopada,

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada,

 • Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia,

 • Nowy Rok – 1 stycznia,

 • Trzech Króli – 6 stycznia,

 • Ferie zimowe - 11 luty -24 luty 2019 r.,

 • Przerwa Wielkanocna – 18 kwietnia 23 kwietnia 2019 r.,

 • Egzamin gimnazjalny – 10-12 kwietnia 2019 r.,

 • Egzamin ósmoklasisty – 15-17 kwietnia 2019 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja,

 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja,

 • Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.


Dni dodatkowo wolne od pracy:


02 listopada 2018 r.,

8-9 kwietnia 2019 r. Rekolekcje szkolne,

10, 11, 12 – egzaminy gimnazjalne – uczniowie mają wolne, pracuje przedszkole,

15, 16, 17 – egzamin ósmoklasisty – uczniowie mają wolne, pracuje przedszkole,

02 maja 2019 r.


 1. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ


Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

28 sierpień 2018

Inauguracyjne przed rokiem szkolnym 2018/2019

1.

12 wrzesień 2018

Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

2.

14 listopad 2018

Szkoleniowe i organizacyjne. przypomnienie i modyfikacja procedur egzaminacyjnych – powołanie komisji na próbny egzamin

3.

9 styczeń 2019

Sprawy bieżące (Informacja o proponowanych ocenach końcowych)

4.

30 styczeń 2019

Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły – powołanie komisji na egzamin gimnazjalny.

6.

6 marzec 2019

Szkoleniowe egzamin gimnazjalny – tematyka aktualna dla szkoły

7.

15 maja 2019

Sprawy bieżące. Informacja o proponowanych ocenach końcowych.

8.

12 czerwiec 2019

Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019
Terminy spotkań do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej – Iwona Koszałka - Arent